Sở KH&ĐT: Đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản Hệ thống về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2018;


Ngày 27 tháng 07 năm 2017     

Ngày 25/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1303/SKHĐT-TH v/v Đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản Hệ thống về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2018;

 

Văn bản gửi kèm: 

1. Công văn số: 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2018;

2. Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 V/v Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá việc lập kế hoạch đầu tư công;

3. Thông tư số: 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo!

Skhđt