Văn bản pháp luật chuyên ngành:(10/03/2015)

1. Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 2. Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 3. Luật Doanh nghiệp 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 4. Luật đầu tư 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 5. Luật Hợp tác xã và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 6. Nghị định 38/2013/NĐ-CP: Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 7. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 30/2015/TT-BTC ngày 9/3/2015 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo QĐ số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 và QĐ 32/2014/QĐ-UBND...(30/01/2015)

Ngày 29/1/2015, Liên ngành: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài nguyên và Môi trường - Kho bạc Nhà nước tỉnh - Cục thuế tỉnh - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 02/HD-LN V/v: thực hiện một số nội dung của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo QĐ số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 và QĐ 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh.

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.(30/01/2015)

Ngày 29/1/2015, Liên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Xây dựng - Tài nguyên Môi trường - Khoa học và Công nghệ - Kho bạc Nhà nước tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 01/HD-LN V/v: thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo QĐ số 12/2012/QĐ-UBND...(15/01/2015)

Ngày 25/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Xây dựng - Tài nguyên Môi trường - Lao động Thương binh và Xã hội - Kho bạc NN tỉnh - Ngân hàng NN VN chi nhánh Thái Bình - Cục thuế tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 02/HD-LN V/v: Thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hướng dẫn liên ngành thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;(15/01/2015)

Ngày 28/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Cục thuế - Y tế - Giáo dục - Văn hóa thể thao và Du lịch - Lao động, Thương binh và Xã hội - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường ban hành Hướng dẫn liên ngành số: 03/DH-LN V/v: thực hiện một số nội dung của Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.(30/09/2014)

1). Quyết định số: 15/2014/QĐ-UBND, ngày 24/9/2014 V/v: Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; 2). Quyết định số: 1952/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015 V/v: Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh.

Cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020.(29/09/2014)

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND V/v: Ban hành quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020;

Cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015.(27/09/2014)

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 19/2014/QĐ-UBND V/v: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ngày 31/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 1718/QĐ-UBND V/v: bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.(27/09/2014)

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 16/2014/QĐ-UBND V/v: Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo dưới đây ...

Một số chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.(27/09/2014)

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 18/2014/QĐ-UBND V/v: Ban hành quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. Thông tin chi tiết như sau: