QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ;

Căn cứ pháp lý: - Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; - Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; - Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - ...

Văn bản pháp luật chuyên ngành:

1. Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 2. Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 3. Luật Doanh nghiệp 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 4. Luật đầu tư 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 5. Luật Hợp tác xã và các Văn bản hướng dẫn thi hành: 6. Nghị định 38/2013/NĐ-CP: Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 7. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 30/2015/TT-BTC ngày 9/3/2015 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018-2020.

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định1370/QĐ-UBND ngày 11/06/2018 V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 tỉnh Thái Bình; Quý vị vui lòng tham khảo thông tin chi tiết dưới đây;

Lĩnh vực khuyến khích đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Ngày 24/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số: 18/2014/QĐ-UBND V/v: Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. Thông tin chi tiết lĩnh vực khuyến khích đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ như sau: