DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TỈNH THÁI BÌNH ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017-2020.


Ngày 26 tháng 05 năm 2013     

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 2399/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình; Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 15/1/2015 V/v phê duyệt danh mục các dự án vận động nguồn tài trợ nguồn vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1. Quyết định 2399/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình; 
2. Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 15/1/2015 V/v phê duyệt danh mục các dự án vận động nguồn tài trợ nguồn vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư