Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020.


Ngày 26 tháng 05 năm 2013     

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 2399/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình;

Ngày 12 tháng 10 năm 2015; UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 2399/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 


File đính kèm
- 2399-qd_sign.pdf