MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH;(13/11/2017)

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Chính phủ v/v Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

PRIORITY LIST OF THAIBINH PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT PERIOD 2017 – 2020;(08/01/2016)

Industrial sector; Agricultural - Fishery sector; Commercial and Service sector; Construction of IP infrastructure; Construction of transport infrastructure; Health sector; Environmental protection sector;

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TỈNH THÁI BÌNH ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2017-2020.(26/05/2013)

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 2399/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 V/v Phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình; Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 15/1/2015 V/v phê duyệt danh mục các dự án vận động nguồn tài trợ nguồn vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Thái Bình