Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 11/03/2018 Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm;
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 11/03/2018 Ngày 11/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Skhđt 25/04/2017 Ngày 25/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT V/v quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT 29/06/2016 Ngày 29/09/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT V/v Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 Ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT v/v hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP V/v Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm;
Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Ngày 25/5/2017; Chính phủ ban hành Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg 03/04/2017 Ngày 03/04/2017, Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg V/v: Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Ngày 06/01/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Ngày 23/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP V/v Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;
  ..