Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP V/v Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm;
Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Ngày 25/5/2017; Chính phủ ban hành Nghị định số: 68/2017/NĐ-CP V/v quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg 03/04/2017 Ngày 03/04/2017, Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg V/v: Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Ngày 06/01/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Ngày 23/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP V/v Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP V/v Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định của Chính phủ Vv: Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Nghị quyết số 26/2016/QH14 10/11/2016 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 30/06/2016 Ngày 30/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT về hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo.
Nghị định số 69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP V/v điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; Thông tin chi tiết Quý vị vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo;
  ..