A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 28/12/2016, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Quyết định số: 123/QĐ-SKHĐT v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó: chức năng, nhiệm vụ các phòng và đơn vị thuộc Sở như sau:


1. Văn phòng:

1.1. Chức năng: Tham mưu, đề xuất Giám đốc sở quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự và các công tác nội vụ khác.

1.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Tham mưu ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị thuộc sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

(2) Tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức - cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của sở; triển khai thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, hưu trí, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo thẩm quyền và theo quy định của nhà nước.

(3) Thành viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của sở; tham mưu về công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

(4) Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của sở. Phối hợp rà soát, niêm yết công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại Trung tâm Hành chính công.

(5) Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, quy trình xử lý các công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan đã ban hành; tổng hợp, lập báo cáo sơ kết, tổng kết công tác, báo cáo thi đua - khen thưởng hàng năm của cơ quan và các báo cáo khác được giao.

(6) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các hoạt động của cơ quan. Tổ chức kiểm kê, thống kê tài sản, cập nhật sổ sách, lập hồ sơ quản lý, tổ chức thanh lý tài sản; bảo trì, sửa chữa tài sản; điều động phương tiện ô tô phục vụ cho các hoạt động của cơ quan;

(7) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc sở tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách (trong và ngoài tỉnh), khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.

(8) Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản được giao. Lập dự toán thu, chi và quyết toán tài chính hàng quý, năm phục vụ cho các hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Tham mưuhướng dẫn nghiệp vụ, thẩm định, quyết toán tài chính các nguồn kinh phí đề án, đề tài, nghiệp vụ chi thuộc thẩm quyền quản lý của sở theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh. Kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo thẩm quyền được phân cấp.

(9) Chủ trì thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

(10) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển tài liệu, văn bản đến và đi theo đúng thời gian, qui định của pháp luật về văn thư lưu trữ và bảo mật. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung, chứng thư số của cơ quan; hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản của cơ quan được giao, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

(11) Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ an ninh - trật tự, kiểm tra nội bộ; tham mưu các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường của cơ quan.

(12) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại sở. Phối hợp với các đơn vị thuộc sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác của các đơn vị và cơ quan.

(13) Ký các văn bản thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền của Giám đốc sở theo quy định của pháp luật (văn bản nhắc nhở công việc, giấy công lệnh...).

(14) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

2. Thanh tra:

2.1. Chức năng: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; tham mưu và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

2.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm theo thẩm quyền, trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; đề xuất Giám đốc sở để điều động cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn thanh tra của sở khi cần thiết.

(2) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thuộc sở xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư công, các dự án sử dụng nguồn vốn khác (ngoài nguồn vốn đầu tư công) được Giám đốc sở phê duyệt.

(3) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của sở.

(4) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

(5) Phối hợp với các cơ quan thanh tra nhà nước có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kiểm tra; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

(6) Hướng dẫn các đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; làm đầu mối phối hợp công tác giữa sở với Thanh tra tỉnh.

(7) Xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

(8) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định.

 (9) Thường trực công tác tiếp công dân của cơ quan; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của sở theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

(10) Tham mưu các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và tổng hợp báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

(11) Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế của cơ quan theo quy định của pháp luật.

(12) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc sở giao.

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

3.1. Chức năng: Tham mưu Giám đốc sở đề xuất với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các dự thảo chủ trương, chính sách lớn, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh; xây dựng các cân đối chủ yếu của tỉnh; quản lý, cân đối nguồn vốn đầu tư công; tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn của tỉnh; quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, trụ sở cơ quan nhà nước và lĩnh vực khác mà các phòng ngành không quản lý.

3.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các sở, ngành, huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức công bố và chủ trì thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong việc thẩm định hoặc tham gia thẩm định đối với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh.

(2) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cân đối các cân đối chủ yếu của tỉnh; hệ thống chỉ tiêu kinh tế; tổng hợp danh mục vốn đầu tư công theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(3) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt; chủ trì tổng hợp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của tỉnh.

(4) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tham mưu cân đối nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với định hướng theo các ngành, lĩnh vực và theo hướng dẫn, quy định của Nhà nước. Phối hợp, tham gia ý kiến về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với các phòng chuyên môn trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

(5) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tổng hợp danh mục, nhu cầu vốn các dự án, các công trình cần đầu tư; tổng hợp đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn khác theo chỉ đạo của tỉnh; tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn và cơ cấu vốn đầu tư công, vốn đối ứng các dự án đầu tư công.

(6) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội, quản lý vốn đầu tư công và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất những chính sách có tính chất chuyên ngành.

(7) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan theo dõi, tổng hợp vốn đầu tư của từng ngành, lĩnh vực và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; theo dõi tiến độ giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư công.

(8) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu, hệ thống biểu mẫu giao kế hoạch và đề xuất nội dung giao kế hoạch hàng năm; làm đầu mối phối hợp giữa các đơn vị thuộc sở về công tác kế hoạch và đầu tư, thực hiện nguyên tắc thông tin 2 chiều giữa phòng với các đơn vị khác.

(9) Chủ trì thực hiện kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

(10) Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kinh tế - xã hội, quản lý vốn đầu tư công và các báo cáo chuyên đề khác theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc sở và của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị các báo cáo giao ban hàng tháng của cơ quan.

(11) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, rà soát và tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý (trừ các dự án nhóm A, dự án PPP và dự án không có cấu phần xây dựng).

(12) Thẩm định hỗ trợ nguồn vốn đối với dự án do cấp huyện quyết định đầu tư (trừ dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới). Theo dõi, tổng hợp về đầu tư công khối huyện, thành phố.

(13) Theo dõi tiến độ dự án, thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng. Phối hợp và gửi báo cáo giám sát về phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

(14) Là đầu mối quan hệ với các bộ, ngành và phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh và các ngành liên quan để tổng hợp cân đối các nguồn vốn cho đầu tư phát triển của tỉnh. Quản lý tài khoản, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý dự án đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(15) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của ngành đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố và cán bộ làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(16) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.

4. Phòng Kinh tế ngành:

4.1. Chức năng: Tham mưu, đề xuất về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc các lĩnh vực phòng quản lý: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thủy lợi, đê điều, xây dựng nông thôn mới; nước sạch, tài nguyên môi trường; công nghiệp, xây dựng, đô thị, điện lực, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

4.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1) Phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ trì thẩm định hoặc tham gia ý kiến thẩm định đối với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý.

(2) Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu, đề xuất cân đối chủ yếu thuộc các khối ngành kinh tế. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn thuộc các khối ngành kinh tế do phòng quản lý và gửi về phòng Tổng hợp, Quy hoạch để tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(3) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm hoặc đột xuất các chỉ tiêu kinh tế ngành do phòng quản lý. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(4) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn đầu tư công thuộc các ngành kinh tế, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đề xuất phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực phòng quản lý; theo dõi tiến độ và đề xuất giải pháp để thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

(5) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thẩm định các cơ chế chính sách quản lý và phát triển các ngành, lĩnh vực do phòng quản lý.

(6) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, rà soát và tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực phòng quản lý (trừ các dự án nhóm A, dự án PPP và các dự án không có cấu phần xây dựng).

(7) Theo dõi tiến độ dự án, thực hiện giám sát đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng. Phối hợp và gửi báo cáo giám sát về phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

(8) Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư; đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư theo các chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý.

(9) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của ngành đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố và cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(10) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.

5. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

5.1. Chức năng: Thực hiện chức năng tham mưu về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực do phòng quản lý: khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

5.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

(1) Phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch trong việc lập, điều chỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ trì thẩm định hoặc tham gia ý kiến thẩm định đối với các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(2) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn thuộc các lĩnh vực khoa giáo, văn xã do phòng quản lý và gửi về phòng Tổng hợp, Quy hoạch để tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(3) Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm hoặc đột xuất thuộc các lĩnh vực khoa giáo, văn xã do phòng quản lý. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(4) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa giáo - văn xã, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; theo dõi thực hiện, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện chương trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý.

(5) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thẩm định các cơ chế chính sách quản lý và phát triển các ngành, lĩnh vực do phòng quản lý.

(6) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, rà soát và tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực phòng quản lý (trừ các dự án nhóm A, dự án PPP và các dự án không có cấu phần xây dựng).

(7) Theo dõi tiến độ dự án, thực hiện giám sát đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng. Phối hợp và gửi báo cáo giám sát về phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

 (8) Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư; đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư theo các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý.

(9) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:

6.1. Chức năng: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế đối ngoại (nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) trên địa bàn tỉnh.

6.2. Nhiệm vụ: Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Chủ trì thẩm định và giải quyết các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh (đầu tư ngoài khu công nghiệp). Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện và kết quả hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

(2) Chủ trì vận động, thu hút, điều phối và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương xây dựng danh mục chương trình, dự án kêu gọi vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ; tổng hợp danh mục chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư.

(3) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt các chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và thẩm định chương trình, dự án sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

(4) Chủ trì tham mưu thực hiện các thủ tục về đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ ngoài trên địa bàn tỉnh.

(5) Theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ và nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều sở, ngành, cấp huyện và cấp xã.

(6) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp nhu cầu, đề xuất danh mục vốn chuẩn bị đầu tư, vốn nước ngoài, vốn đối ứng các dự án sử dụng nguồn ODA, NGO. Đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

(7) Theo dõi tiến độ dự án; thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư và gửi báo cáo về phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình thưc hiện các dự án FDI, về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(8) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

(9) Là đầu mối phối hợp với các phòng có liên quan quản lý và cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

(10) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.

7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

7.1. Chức năng: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; quản lý, theo dõi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; thẩm định các dự án đầu tư công (không có cấu phần xây dựng), dự án nhóm A; thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

7.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư và các dự án khác theo phân cấp (trừ các dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ).

(2) Chủ trì giám sát, theo dõi và kiểm tra các hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(3) Tham mưu, giải quyết các thủ tục và theo dõi, quản lý đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn tỉnh theo quy định và theo phân cấp quản lý đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

(4) Chủ trì thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; thẩm định , rà soát, tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc nhóm A trên địa bàn tỉnh.

(5) Theo dõi tiến độ triển khai dự án; thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(6) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc sở và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ công tác tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư tổng thể trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(7) Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đấu thầu đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố và cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(8) Quản lý tài khoản, cập nhật đăng tải thông tin trang Website đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

(9) Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc sở giao.

8. Phòng Đăng ký kinh doanh:

8.1. Chức năng: Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, đăng ký liên hiệp hợp tác xã; tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

8.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của sở.

(2) Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(3) Tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền. Hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

(4) Là đầu mối theo dõi, cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở địa phương.

(5) Ký duyệt và chịu trách nhiệm các văn bản của phòng; quản lý, sử dụng con dấu của phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(6) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc sở.

9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân:

9.1. Chức năng: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án không thuộc nguồn vốn đầu tư công.

9.2. Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục đầu tư khác có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án đầu tư nước ngoài FDI và các dự án đầu tư vào khu công nghiệp).

(2) Theo dõi tiến độ dự án, thực hiện công tác giám sát đầu tư đối với các dự án đầu tư do phòng quản lý. Phối hợp và gửi báo cáo giám sát về phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

(3) Phối hợp chặt chẽ với phòng Thanh tra trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

(4) Tham gia thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(5) Tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành trên địa bàn tỉnh.

(6) Đầu mối phối hợp với tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

(7) Định kỳ lập báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

(8) Phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh để quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định.

 

(9) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc sở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Skhđt

Tác giả: Skhđt
Nguồn: sokhdt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 135
Hôm qua : 555
Tháng 12 : 1.152
Năm 2020 : 274.793