Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

  1. Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

  2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Khoa giáo, Văn xã;

- Phòng Kinh tế đối ngoại;

- Phòng Đấu thầu - Thẩm định - Giám sát đầu tư;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và Tư nhân:

   3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư