Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 11/01/2019 công khai dự toán ngân sách năm 2019 và quý IV năm 2018.Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT ngày 12/4/2019 công khai dự toán ngân sách quý I năm 2019Quyết định số 64/QĐ-SKHĐT ngày 05/7/2019 công khai dự toán ngân sách quý II năm 2019 và quyết toán ngân sách năm ...