- Quyết định số 97/QĐ-SKHĐT ngày 26/9/2019 v/v phê duyệt dự toán kinh phí lập nhiệm vụ QH tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số 98/QĐ-SKHĐT ngày 26/9/2019 v/v Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;- Quyết định số 100/QĐ-SKHĐT ngày 30/9/2019 v/v phê duyệt ...